NATJEČAJ za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  1. Viši sportski trener – puno, određeno vrijeme

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa pod uvjetom da:
– je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja u zanimanju predviđenom za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
– bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ima manje od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Zajednice športskih udruga grada Donjeg Miholjca i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Uz prijavu kandidati moraju priložiti:

  1. Životopis,
  2. Domovnicu,
  3. diplomu – dokaz o stručnoj spremi,
  4. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
  5. potvrdu Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti osobno ili poslati poštom na

adresu:

Zajednica športskih udruga grada Donjeg Miholjca, 31 540 Donji Miholjac, Prilaz stadionu 1.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Zajednice športskih udruga grada Donjeg Miholjca i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 4. rujna 2014. godine i traje do 12. rujna 2014.

Tajnik:

Vladimir Skeledžija

KLASA: 9/2014.

Donji Miholjac, 2. rujna 2014.

Povezane objave