NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTA GRADA DONJEG MIHOLJCA U 2019. GODINI

Na temelju Statuta Športske zajednice Grada Donjeg Miholjca, članka 32. i 33. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14.), a u svezi s člankom 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br.71/06., 150/08., 124/10., 86.12., 94/13., 85/15. I 19/16.),  Izvršni odbor na sastanku održanom 10.01.2019. godine donio je odluku kojom raspisuje

N A T J E Č A J

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTA GRADA DONJEG MIHOLJCA U 2019. GODINI

I.

Športska zajednica Grada Donjeg Miholjca poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba u športu da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za promicanje športa u zajednici.

II.

Udruge suglasno ovom Natječaju mogu prijaviti program/projekt za sljedeća prioritetna područja:

1.  provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,

2. sportskih priprema, domaćih i međunarodnih natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,

3. djelovanje športskih udruga

4. ostali programi.

III.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 500.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 200.000,00 kuna.

IV.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata počinje 31.1.2019., tj. od objave natječaja, a završava 2.3.2019.godinre. 

V.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program/projekt u okviru ovog Natječaja.

Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Prijavu programa/projekata na Natječaja može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja je programski usmjerena na rad u području promicanja športa što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Športskoj zajednici Grada Donjeg Miholjca te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

VI.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

VII.

Pravo podnošenja prijedloga na Natječaj imaju članovi Športske zajednice Grada Donjeg Miholjca koje obavljaju djelatnost iz područja športa.

Prijave programa se podnose u pisanom obliku, na službenim obrascima Športske zajednice Grada Donjeg Miholjca, koji su dostupni na mrežnim stranicama Športske zajednice Grada Donjeg Miholjca.

Natječajna dokumentacija predaje se u prostorijama Športske zajednice Grada Donjeg Miholjca, osobno ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ne otvarati – natječaj za financiranje javnih potreba u području sporta Grada Donjeg Miholjca za 2019. godinu“, zaključno do 2.3.2019.godine. 

                                                                               VIII.

Prijedlozi programa koji ne budu predani s potpunim podacima, prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku, nisu unutar područja djelatnosti raspisanih Natječajem, odnosno ne udovolje navedenim uvjetima neće se  razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba Grada Donjeg Miholjca u području športa za 2019. godinu, kao ni prijedlozi programa/projekata podnositelja koji u 2019. godini nisu izvršili preuzete ugovorne obveze do datuma podnošenja prijave.

IX.

Javni natječaj se objavljuje na službenim internet stranicama Grada Donjeg Miholjca i Športske zajednice Grada Donjeg Miholjca, na oglasnoj ploči Grada Donjeg Miholjca te sredstvima javnog priopćavanja.

PREDSJEDNICA:

Broj:  1 /1-2018. Tatjana Kolarić,prof.

Donji Miholjac, 10.01.2019. godine

Povezane objave