NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TAJNIKA/CE ZŠU-a GRADA DONJEG MIHOLJCA

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA DONJEG MIHOLJCA

Na temelju članka 50. Statuta Zajednice športskih udruga Grada Donjeg Miholjca i Odluke Skupštine Zajednice od 3. srpnja 2024., Zajednica športskih udruga Grada Donjeg Miholjca objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto tajnika/ce

Zajednice športskih udruga Grada Donjeg Miholjca

  1. TAJNIK/CA 1 izvršitelj, na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjednog radnog vremena), mjesto rada: Donji Miholjac

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

UVJETI:

  1. visoka ili viša stručna sprema,
  2. 5 godina radnog iskustva.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. životopis

2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi (dokaz o vrsti i razini obrazovanja)

3. dokaz o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)

4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak   

    glede zapreke iz članka 113. Zakona o sportu i članka 19. stavci 2. i 3. Zakona o udrugama

    ne starije od 8 dana,

5. potvrdu o položenom vozačkom ispitu – B kategorija (ili presliku vozačke dozvole),

6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda   

    za mirovinsko osiguranje.

7. e-mail adresu za komunikaciju   

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvorne isprave. 

Priloženu dokumentaciju ne vraćamo.   

Za kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja bit će organizirano testiranje te intervju/razgovor o čemu će kandidati biti obaviješteni najmanje tri dana prije održavanja testiranja i intervjua/razgovora.

Kandidati će o terminu testiranja i intervjua biti obaviješteni putem e-mail adrese koju su dostavili u prijavi.

Kandidat koji ne pristupi testiranju i intervjuu više se ne smatra kandidatom.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na internetskoj stranici Zajednice športskih udruga Grada Donjeg Miholjca.

Natječaj je objavljen 4. srpnja 2024. godine i traje zaključno do 12. srpnja 2024. godine.

Prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu:    

Zajednica športskih udruga Grada Donji Miholjac, Prilaz stadionu 2, 31 540 Donji Miholjac, s naznakom „za natječaj-tajnik“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od donošenja odluke o izboru.

Donji Miholjac, 4 srpnja 2024.

Predsjednik ZŠU-a

Grada Donjeg Miholjca:

Tatjana Kolarić

Povezane objave