PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2014. GODINU

I.1. Usluge
Red.
broj
Predmet
nabave
Procijenjena
vrijednost
Planirana
sredstva
Pozicija u
Funancijskom planu
Vrsta
postupka
1. Telefonske i
internet usluge
6.500,00 6.500,00 II.2. Rashodi
ZŠU
Bagatelna
nabava
2. Banka, platni
promet
3.000,00 3.000,00 II.2. Rashodi
ZŠU
Bagatelna
nabava
3. Seminari, tečajevi 2.000,00 2.000,00 II.2. Rashodi
ZŠU
Bagatelna
nabava
4. Reprezentacija 3.000,00 3.000,00 II.2. Rashodi
ZŠU
Bagatelna
nabava
5. Tekuće održavanje
opreme
2.000,00 2.000,00 II.2. Rashodi
ZŠU
Bagatelna
nabava
6. Usluga kopiranja i
grafičke usluge
1.000,00 1.000,00 II.2. Rashodi
ZŠU
Bagatelna
nabava
7. Ostale nespecifirane
usluge
10.000,00 10.000,00 II.2. Rashodi
ZŠU
Bagatelna
nabava
II.2. Robe
Red.
broj
Predmet
nabave
Procijenjena
vrijednost
Planirana
sredstva
Pozicija u
Funancijskom planu
Vrsta
postupka
1. Uredski materijal 1.000,00 1.000,00 II.2. Rashodi
ZŠU
Bagatelna
nabava
2. Stručna literatura,
časopisi, novine
1.200,00 1.200,00 II.2. Rashodi
ZŠU
Bagatelna
nabava
3. Ostale nespecifirane
usluge
3.000,00 3.000,00 II.2. Rashodi
ZŠU
Bagatelna
nabava
PREDSJEDNIK:
Mladen Loina

Povezane objave