STATUT ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA DONJEG MIHOLJCA

Pročišćeni tekst Statuta Zajednice športskih udruga Grada Donjeg Miholjca obuhvaća Statut Zajednice športskih udruga Grada Donjeg Miholjca  od 27.travnja 2015. godine ovjeren od Službe za opću upravu, Ispostava Donji Miholjac, KLASA:UP/I-230-02/15-02/37 URBROJ:2158-12-03/1-15-2 Izmjene i dopune Statuta Zajednice športskih udruga Grada Donjeg Miholjca od 26. studenog 2020. godine ovjerene od Upravnog odjela za opću upravu Osječko-baranjske županije KLASA: UP/I- 230-02/20-01/666, URBROJ: 2158/1-21/07-21-03od 15. siječnja 2021. godine te Izmjene i dopune Statuta od 19.prosinca 2023.godine ovjeren od Upravnog odjela za opću upravu Osječko-baranjske županije KLASA: UP/1-230-03/24-01/3, URBROJ: 2158-21/10-24-4 od 23. siječnja 2024.

S T A T U T

ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA DONJEG MIHOLJCA

(PROČIŠĆENI TEKST)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Zajednicu športskih udruga Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu Zajednica) čine pravne osobe iz sustava sporta. Članovi Zajednice športskih udruga mogu biti i druge pravne osobe čija je djelatnost značajna za sport i u vezi sa sportom, koje djeluju na području Grada Donjeg Miholjca.

Članak 2.

(1) Zajednica ima Statut koji je temeljni opći akt Zajednice. 

(2) Statut mora biti u suglasnosti s odredbama Zakona o sportu, Zakona o udrugama i pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora.

(3) Ovim Statutom pobliže se utvrđuju: 

 1. naziv udruge; 
 2. sjedište udruge; 
 3. teritorij djelovanja udruge; 
 4. zastupanje i predstavljanje; 
 5. znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge; 
 6. ciljevi udruge; 
 7. područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; 
 8. djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; 
 9. način osiguranja javnosti djelovanja udruge; 
 10. uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova;
 11. tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; 
 12. izbor i opoziv likvidatora udruge; 
 13. prestanak postojanja udruge; 
 14. imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; 
 15. postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; 
 16. način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu.

Članak 3.

(1) Naziv Zajednice glasi: Zajednica športskih udruga grada Donjeg Miholjca.

(2) Sjedište Zajednice je u Donjem Miholjcu.

(3) Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta Zajednice donosi Izvršni odbor.

(4) Zajednica djeluje na području grada Donjeg Miholjca.

(5) Pored naziva na hrvatskom jeziku, Sportska zajednica će u međunarodnim odnosima rabiti naziv na engleskom jeziku: UNION OF SPORTS ASSOCIATIONS OF THE CITY OF DONJI MIHOLJAC.

Članak 4.

(1) Zajednica športskih udruga je neprofitna pravna osoba.

(2) Zajednica ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske,., Registar neprofitnih organizacija i Evidenciju pravnih osoba u sportu.

Članak 5.

Zajednica se udružuje u Zajednicu športskih udruga i saveza Osječko-baranjske županije.

Članak 6.

(1) Zajednicu predstavlja predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednik, odnosno druga osoba koju ovlasti predsjednik.

(2) Zajednicu u svim poslovima zastupa tajnik, a odlukom Izvršnog odbora mogu se odrediti i druge osobe s pravima i obvezama u zastupanju u granicama danim ovlaštenjima.

Članak 7.

(1) Zajednica ima pečat.

(2) Pečat Zajednice je okruglog izgleda promjera 30 mm. Uz rub pečata ispisan je naziv Zajednice i sjedište, a u sredini pečata nalazi se znak Zajednice – uokviren plamen koji simbolizira olimpijsku vatru.

Članak 8.

(1) Zajednica ima svoj znak.

(2) Znak udruge čini uokviren plamen koji simbolizira olimpijsku vatru.

Članak 9.

U Zajednici nije dozvoljena rasna, nacionalna, vjerska i politička diskriminacija te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI ZAJEDNICE

Članak 10.

Cilj je Zajednice svojim djelovanjem pridonositi: 

1) razvitku i promicanju sporta na području grada Donjeg Miholjca; 

2) poticanju vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa; 

3) razvitku sportskih aktivnosti djece i mladeži, te sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana i invalidnih osoba; 

4) promicanju odgojnih funkcija sporta, fair-playa, razumijevanja, tolerancije odgovornosti kroz bavljenje sportom; 

5) širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

Članak 11.

Područje djelovanja Zajednice sukladno cilju je sport.

Članak 12.

 U ostvarivanju svojih ciljeva Sportska zajednica ima zadaće:

 • usklađuje aktivnosti svojih članica, 
 • potiče i promiče sport u skladu s aktima strateškog planiranja razvoja sporta na nacionalnoj razini, odnosno nacionalnom strategijom razvoja sporta i nacionalnim planom razvoja sporta te strateškim dokumentima donesenim na područnoj (regionalnoj) razini, posebice na razini Grada Donjeg Miholjca, a osobito sporta djece, mladeži i studenata, osoba s invaliditetom te zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja i zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti,
 • objedinjuje i usklađuje programe sporta na području Grada Donjeg Miholjca, predlaže program javnih potreba u sportu Grada, skrbi o njegovom izvršenju te podnosi izvješća o realizaciji programa,
 • sudjeluje u predlaganju i provedbi programa razvoja sporta od interesa za područje svoje gradske samouprave koji se sufinanciraju od strane tijela državne uprave nadležnog za sport (sufinanciranje troškova stručnog rada i poboljšanje materijalnih uvjeta za provedbu programa za djecu i mlade do 18 godina),  
 • surađuje u ostvarivanju programa Županijske sportske zajednice osječko-baranjske županije te sudjeluje u nominiranju i realizaciji programa za razvoj sporta na lokalnoj razini Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, kao i odgovarajućih programa Ministarstva turizma i sport i drugih tijela i institucija koje djeluju na programima razvoja sporta
 • skrbi o kategoriziranim i perspektivnim sportašima i svojim aktima uređuje opseg i način ostvarivanja njihovih prava te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva te druga međunarodna natjecanja,
 • sudjeluje u ostvarivanju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi sportaša te sudjeluje u edukaciji sportaša o antidopingu,
 • provodi edukaciju, Informiranje i savjetovanje sportaša, sportskih djelatnika, građana i ostalih sudionika u sportu o pitanjima bitnim za bavljenje sportskim aktivnostima I djelatnostima, 
 • poduzimanje aktivnosti za sprječavanje negativnih pojava u sportu, posebno za sprječavanje nasilja u sportu i kršenja prava djece,
 • sudjeluje u skrbi o namjeni i korištenju javnih sportskih građevina,
 • promicanje stručnog rada u sportu, te sudjelovanje u unapređenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika,
 • unos i ažuriranje podataka za koje je nadležna Sportska zajednica u Nacionalni informacijski sustav u sportu,
 • pruža stručnu pomoć članicama Sportske zajednice u vezi s primjenom Zakona o udrugama, Zakona o sportu te drugih zakona i propisa u vezi sa sportskom djelatnošću,
 • obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, Statutom Županijske sportske zajednice osječko-baranjske županije, Statutom Hrvatskog olimpijskog odbora i ovim Statutom.

(2) Radi uspješnog izvršavanja djelatnosti utvrđenih u ovom Statutu, Sportska zajednica surađuje sa nadležnim tijelima državne vlasti, nadležnim tijelima Grada donjeg Miholjca, i županije Osječko-baranjske, odgojno-obrazovnim i stručnim  ustanovama te drugim fizičkim i pravnim  osobama.

JAVNOST DJELOVANJA ZAJEDNICE

Članak 13. 

(1) Rad Zajednice je javan.

(2) Javnost djelovanja Zajednice osigurava se: 

 • izvješćivanjem članova o radu Zajednice na sjednicama tijela Zajednice, 
 • javnošću sjednica tijela Zajednice, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost, 
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično), 
 • javnim priopćavanjem, 
 • organiziranjem posebnih događanja, 
 • na druge odgovarajuće načine.

ČLANSTVO U ZAJEDNICI

Članak 14.

(1) U Zajednicu se učlanjuju:

 1. sportski klubovi neovisno o pravnom obliku i statusu, 
 2. trgovačka društva registrirana za obavljanje sportske djelatnosti, 
 3. ustanove osnovane radi obavljanja sportske djelatnosti, 
 4. druge pravne osobe čija je djelatnost značajna za sport i u vezi sa sportom. 

(2) Članom Zajednice se postaje danom donošenja Odluke o prijemu u članstvo Skupštine Zajednice.

(3) Pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Zajednice podnosi pisani zahtjev Izvršnom odboru Zajednice, koji zahtjev prosljeđuje Skupštini Zajednice.

Članak 15.

(1) Popis članica vodi se elektronički ili na drugi prikladan način u tajništvu Zajednice i sadrži: 

 1. naziv članice, 
 2. osobni identifikacijski broj (OIB),
 3. datum osnivanja, 
 4. datum pristupanja Zajednici, 
 5. kategorija članstva,
 6. datum prestanka članstva, 
 7. druge značajne podatke o članici. 

(2) Odgovorna osoba za vođenje i dostavu podataka o članicama je tajnik.

(3) Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Zajednice te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 16.

(1) U Zajednicu se može učlaniti pod uvjetom ispunjavanja sljedećih kriterija: 

 1. da su osnovani sukladno zakonu i upisani u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugi odgovarajući registar i Registar sportskih djelatnosti pri zakonom određenom tijelu državne uprave, 
 2. da imaju sjedište i da svoju osnovnu športsku djelatnost obavljaju na području Grada Donjeg Miholjca, 
 3. da im je osnovna svrha osnivanja i djelovanja promocija sporta, 
 4. da ostvarivanjem svojih ukupnih zadaća pridonose razvitku, ugledu i afirmaciji sporta u cjelini,
 5. da je sport priznat od Hrvatskog olimpijskog odbora i da je u nomenklaturi sportova Hrvatskog olimpijskog odbora ili da svojom specifičnošću pridonosi općem razvoju sporta lokalne zajednice.
 6. da imaju osigurana nužna sredstva i uvjete za početak obavljanja djelatnosti koji su utvrđeni propisima nacionalnih saveza, a u vezi s minimalnim brojem sportaša, stručnog kadra, objekata, opreme i rekvizita,
 7. da prihvaćaju ovaj Statut i zajedničke ciljeve i zadaće utvrđene njime i drugim aktima Zajednice,
 8. da su članovi gradskih, županijskih, odnosno nacionalnih športskih saveza ili udruženja, udruženih u Hrvatski olimpijski odbor ili da su članice sportskog saveza koji pridonosi općem razvoju sporta.

(2) Sportske udruge čija je osnovna sportska djelatnost sudjelovanje u sportskim natjecanjima, pored navedenih kriterija, moraju biti uključene u redovni sustav natjecanja pripadajućeg nacionalnog saveza.

Članak 17.

Sportski klubovi i ostale pravne osobe iz članka 14. ovog Statuta koje obavljaju sportsku djelatnost, zahtjev za učlanjenje podnose Zajednici i dostavljaju: 

 1. kopiju svog Statuta 
 2. kopiju rješenja nadležnog tijela državne uprave o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, Registar neprofitnih organizacija i Evidenciju pravnih osoba u sportu.
 3. kopiju obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta (udruge) prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, 
 4. izvadak iz Registra sportskih djelatnosti, 
 5. broj iz Registra neprofitnih organizacija,
 6. potvrda o članstvu u županijskom, odnosno nacionalnom savezu ili udruženju udruženom u Hrvatski olimpijski odbor i uključenosti u redovnom sustavu natjecanja, 
 7. podatke o osobama ovlaštenim za zastupanje i predstavljanje.

Članak 18.

(1) O primanju u članstvo i prestanku članstva u Zajednici odlučuje Skupština Zajednice.

Članak 19.

Članstvo u Zajednici prestaje: 

 1. prestankom postojanja i djelovanja članice sukladno Zakonu o udrugama, 
 2. odlukom Skupštine Zajednice, ako članica stalno i pored upozorenja djeluje suprotno odredbama ovog Statuta, zakonu i zajedničkim interesima, 
 3. u slučaju nepristupanja u članstvo ili prestanka članstva u gradskom, županijskom, odnosno nacionalnom savezu ili udruženju, udruženom u Hrvatski olimpijski odbor ili prestanka članstva, koji pridonosi općem razvoju sporta.
 4. odlukom Skupštine ukoliko članica ne ispuni financijske i ostale obveze prema Zajednici utvrđene ovim Statutom i ostalim aktima Zajednice, 
 5. na vlastiti zahtjev i uz obrazloženje.

Članak 20.

Članica kojoj prestaje članstvo u Zajednici dužna je u cijelosti izmiriti svoje dospjele obveze prema Zajednici i članicama.

PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANICA

Članak 21.

Svaka članica ravnopravno sudjeluje u radu Zajednice te ima pravo: 

 1. putem Zajednice sudjelovati u utvrđivanju politike razvoja sporta u gradu; 
 2. razmatrati Statut i druge akte Zajednice i na njih davati primjedbe, prijedloge i mišljenja; 
 3. predlagati i pokretati raspravu na tijelima Zajednice o pitanjima iz područja sporta; 
 4. predlagati rješenja pojedinih pitanja u području sporta iz nadležnosti Zajednice; 
 5. tražiti mišljenja, stavove i objašnjenja o pitanjima iz područja sporta i objašnjenja u vezi s radom i tijelima Zajednice; 
 6. sudjelovati, sukladno odredbama ovog Statuta, u upravljanju poslovima Zajednice te birati, imenovati i opozivati predstavnike u tijela Zajednice; 
 7. sudjelovati u utvrđivanju zajedničkih programa razvoja i unaprjeđenja sporta koji se ostvaruju u okviru, odnosno putem Zajednice; 
 8. sudjelovati u utvrđivanju ukupnog programa sporta na razini grada za čiju se realizaciju sredstva osiguravaju proračunom; 
 9. sudjelovati u utvrđivanju prijedloga kriterija i mjerila za vrednovanje programa sporta. 

Članak 22.

 Svaka članica obvezna je: 

 1. svoju djelatnost obavljati sukladno utvrđenoj politici razvoja sporta;
 2. dosljedno provoditi sve odluke nadležnih tijela Zajednice koje se na njih odnose; 
 3. izvršavati financijske obveze za ostvarivanje djelatnosti povjerene Zajednici. 
 4. u utvrđenom roku dostavljati plansko-programske dokumente (uključujući financijski plan), izvješća o radu (uključujući financijsko izvješće), podatke za vrednovanje / bodovanje športa sukladno općim aktima Zajednice, izvješća o održanim skupštinama kao i sve relevantne promjene svojih podataka od značaja za rad i funkcioniranje udruge. 

Članak 23.

(1) Ako pojedina članica svojim djelovanjem ne ostvaruje ciljeve zbog kojih je osnovana, odnosno djeluje protivno propisima, odredbama ovog Statuta ili utvrđenim zadaćama, nadležno tijelo Zajednice može razmotriti djelatnost te članice, upozoriti ju na nedostatke u radu i predložiti sazivanje izvanredne sjednice Skupštine i utvrđivanje odgovornosti.

(2) Ako pojedina članica i pored poduzetih mjera iz stavka 1. ovog članka nastavi djelovati protivno utvrđenim principima i ciljevima, tijela Zajednice isključit će tu članicu iz članstva i o tome obavijestiti nadležno tijelo. 

Članak 24.

(1) Svaka članica samostalno donosi statut i druge akte kojim utvrđuje svoju organizaciju i način djelovanja. 

(2) Statut i drugi akti članica moraju biti sukladni zakonu, ovom Statutu i drugim aktima Zajednice. 

(3) Članice su dužne svojom ukupnom aktivnošću djelovati na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadaća u području sporta utvrđenih ovim Statutom i drugim planskim dokumentima Zajednice. 

STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 25. 

(1) Članovi Zajednice preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Zajednice. 

(2) Članovi Zajednice stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Zajednice, 
 • nepoštivanje odredaba Statuta, 
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja Zajednice,
 • neizvršavanje preuzetih obveza, 
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Zajednici, 
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Zajednice, 
 • narušavanje ugleda Zajednice ,

Članak 26.

(1) Stegovna odgovornost članova Zajednice utvrđuje se u stegovnom postupku.

(2) Stegovni postupak može pokrenuti 1/3 od ukupnoga broja članica Skupštine Zajednice.

(3) Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Skupština Zajednice.

Članak 27.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Zajednice.

Članak 28.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere: 1. opomena, ili

2. isključenje iz Zajednice (ili neke druge mjere). 

Članak 29.

(1) Član Zajednice kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Zajednice ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Zajednice. 

(2) Skupština Zajednice je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. 

(3) Odluka Skupštine Zajednice o isključenju je konačna.

Članak 30.

(1) Svaki član Zajednice ima pravo pisanim putem upozoriti Izvršni odbor Zajednice na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Zajednice. 

(2) Svaki član Zajednice ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Zajednice. 

(3) Na upozorenja i pritužbe člana Izvršni odbor  je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka. 

SUDJELOVANJE ČLANICA U UPRAVLJANJU POSLOVIMA ZAJEDNICE

Članak 31.

Članice sudjeluju u upravljanju poslovima Zajednice putem svojih predstavnika, davanjem inicijative za razmatranje određenih pitanja na tijelima Zajednice i na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Članak 32.

Članice Zajednice imenuju i biraju zastupnike u tijela Zajednice na način utvrđen ovim Statutom i njihovim aktima.

Članak 33.

(1) Predstavnici članica u Skupštini iznose stavove i odlučuju vodeći računa da svojim radom izražavaju i zastupaju stavove i interese članice koja ih je izabrala, kao i ciljeve i zadaće Zajednice utvrđene ovim Statutom. 

(2) Predstavnici izabrani u izvršno tijelo Zajednice dužni su, kao članovi tog tijela, izražavati i zastupati utvrđenu politiku Zajednice.

TIJELA ZAJEDNICE

Članak 34.

(1) Tijela Zajednice jesu: 

 1. Skupština
 2. Izvršni odbor
 3. Predsjednik
 4. Tajnik
 5. Nadzorni odbor  
 1. U izboru tijela Sportske zajednice potrebno je voditi brigu o ravnopravnoj zastupljenosti oba spola, sukladno preporukama Međunarodnog olimpijskog odbora i Hrvatskog olimpijskog odbora (najmanje 40% žena).

SKUPŠTINA

Članak 35.  

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Zajednicom.

(2) Skupštinu  čine zastupnici članica Zajednice.

(3) Broj zastupnika u Skupštini jednak je broju sportskih udruga i drugih pravnih osoba učlanjenih u Zajednicu. Svaka sportska udruga i druga pravna osoba članica Zajednice bira jednog zastupnika.  

(4) Verifikacijom mandata zastupnika i izborom tijela Skupština je konstituirana.

Članak 36.

(1) Zastupnik u Skupštini može biti osoba koja je:

 1. Državljanin Republike Hrvatske,
 2. Navršila 18 godina života i ima poslovnu sposobnost,
 3. Afirmirani sportski djelatnik ili sportaš,
 4. Član udruge koju predstavlja,
 5. Zamjenik zastupnika.
 6. koja nema zapreke iz članka 113. Zakona o sportu. 

Članak 37. 

(1) Mandat zastupnika u Skupštini traje 4 godine i može biti ponovo izabran.

(2) Zastupnik je za svoj rad odgovoran sportskoj udruzi ili drugoj pravnoj osobi koja ga je izabrala.

(3) Sportske udruge i druge pravne osobe članice Zajednice, mogu i prije isteka mandata, svojom odlukom, opozvati svog zastupnika u Skupštini. Na mjesto opozvanog zastupnika sportska udruga ili druga pravna osoba izabrat će novog zastupnika. Mandat novoizabranog zastupnika traje do sljedeće izborne sjednice Skupštine ili opoziva od strane sportske udruge ili druge pravne osobe koja ga je izabrala.  

(4) Zastupnik kojem se utvrde uvjeti nespojivosti određenih funkcija i dužnosti u Sportskoj zajednici, odnosno njenoj stručnoj službi i njenim članicama, kao i zapreke utvrđene člankom 113. Zakona o sportu ne može sudjelovati u sportskim natjecanjima, organizirati i voditi sportska natjecanja, obavljati stručne poslove u sportu, sudjelovati u radu Skupštine ili tijelima upravljanja sportske udruge, niti može biti ovlaštena osoba za zastupanje te pravne osobe.

Članak 38. 

(1) Predsjednik najkasnije 3 mjeseca prije isteka mandatnog razdoblja pokreće postupak izbora za zastupnike u Skupštini za sljedeće mandatno razdoblje.

(2) Ako pojedina članica nije u vremenu određenom odlukom iz stavka 1. ovog članka izabrala svoje zastupnike u Skupštinu, Skupština u novom sastavu počinje s radom ako su odluku o izboru zastupnika dostavile najmanje dvije trećine članica ( sportskih udruga ili drugih pravnih osoba).

(3) Prvu sjednicu nove skupštine saziva dotadašnji predsjednik. 

Članak 39.

(1) Svake četvrte godine saziva se izborna sjednica Skupštine.

(2) Radom izborne sjednice Skupštine rukovodi radni predsjednik, a do njegovog izbora predsjednik Zajednice iz ranijeg mandata.

(3) Na izbornoj sjednici Skupštine, sukladno Statutu, biraju se tijela: radni predsjednik, verifikacijska komisija (dva člana),zapisničar, ovjerovitelje zapisnika (dva ovjerovitelja), Predsjednika Zajednice, Izvršni odbor i Nadzorni odbor.

(4) Izbor tijela obavlja se javnim glasovanjem. 

Članak 40.

(1) Zastupnici članica zajednice stječu prava i dužnosti zastupnika u Skupštini danom verifikacije njihovih mandata.

(2) Verifikacija mandata zastupnika, temeljem odluka sportskih udruga, članica Zajednice, provodi verifikacijska komisija, te predlaže Skupštini verifikaciju njihovih mandata. 

(3) Ako se tijekom rasprave ospori pravilnost izbora pojedinog zastupnika, o verifikaciji mandata tog zastupnika odlučuje se posebno.

(4) Kada se ocjeni da treba detaljnije ispitati pravilnost izbora zastupnika čiji je mandat osporen, odlučivanje o verifikaciji može se odgoditi, najduže do naredne sjednice.

(5) Zastupnik čiji je mandat osporen, kojem u slučaju iz stavka 4. ovog članka još nije verificiran mandat, može prisustvovati sjednici, ali bez prava sudjelovanja u raspravi po točkama dnevnoga reda i bez prava odlučivanja.

(6) Ako je zastupnik podnio ostavku, predsjednik obavješćuje Skupštinu o ostavci koju Skupština prima na znanje.

Članak 41

Pravo je i dužnost svakog zastupnika:

 1. biti nazočan na sjednicama Skupštine i njenih tijela kojih je član,
 2. raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju koje je na dnevnom redu Skupštine i njenih tijela kojih je član te o njemu odlučivati,
 3. inicirati razmatranje pojedinih pitanja koja se nalaze na dnevnom redu članice koja ga je u Skupštini izabrala, te davati primjedbe i prijedloge na temelju uputa članice koja ga je izabrala,
 4. izvršavati povjerene mu zadatke,
 5. postupati sukladno statutu i drugim aktima Zajednice,
 6. redovito informirati članicu zajednice koja ga je izabrala o radu Zajednice i o svom radu u Skupštini Zajednice,
 7. biti biran u tijela Skupštine i prihvatiti izbor,
 8. biti nazočan sjednicama tijela kojih nije član i sudjelovati u njegovom radu, ali bez prava odlučivanja.

Članak 42.

(1) O prisustvovanju zastupnika sjednicama Skupštine, u Stručnoj službi Zajednice, vodi se evidencija.

(2) Predsjednik može zatražiti od zastupnika koji je više puta izostao sa sjednice, a izostanak nije opravdao, da iznese razlog izostanka. Skupština ima pravo o izostanku izvijestiti članicu koja je zastupnika izabrala.

Članak 43.

(1) Skupština radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

(2) Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja izabranih zastupnika.

(3) U slučaju nedostatka kvoruma čeka se 30 (trideset) minuta.  

(4) Ako se i nakon toga utvrdi nedostatak kvoruma, sjednica se odgađa za određeni sat istog dana ili za drugi dan i sat, o čemu se izvješćuju i odsutni zastupnici.

(5) Ako se odlaskom zastupnika tijekom sjednice izgubi kvorum, sjednica se prekida s tim da se utvrđuje vrijeme i mjesto nastavka sjednice.

(6) Sjednice Skupštine mogu se održati elektronskim putem, u viber grupi ili u nekoj od on-line aplikacija na način da se natpolovična većina redovnih članica ZŠU-a grada Donjeg Miholjca izjasni  o predloženim točkama Dnevnog reda do unaprijed definiranog roka.

Naročito se to odnosi na opravdane slučajeve kada hitno treba riješiti pitanja, a koja su u njihovim nadležnostima, a od iznimne su važnosti, te svako njihovo odgađanje može načiniti štetu ZŠU-a grada Donjeg Miholjca i njezinim članicama. 

Tajnik vodi i arhivira Zapisnik elektroničkog zasjedanja Skupštine na isti način kao i kod tradicionalnog zasjedanja Skupštine.

Članak 44.

(1) Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada se odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno. Za donošenje odluke o tajnom glasovanju potrebna je  suglasnost 2/3 od ukupnog broja članova Skupštine.

(2) Javno se glasuje dizanjem ruke. Najprije se glasuje „za“ prijedlog, potom „protiv“ prijedloga, zatim tko je „suzdržan“ od prijedloga.

(3) Ako Skupština odluči da se o nekim pitanjima glasuje tajno, bira se komisija za provođenje tajnog glasovanja od tri člana, na prijedlog predsjednika Skupštine, koja provodi tajno glasovanje.

(4) Tajno glasovanje provodi se zaokruživanjem rednog broja, ispred prijedloga, na glasačkim listićima koji su jednake boje i veličine i ovjereni pečatom Zajednice.

(5) Glasačke listiće priprema tajnik Zajednice.

(6) Broj listića jednak je broju zastupnika nazočnih na Skupštini na kojoj se provodi tajno glasovanje. Svaki zastupnik dobiva glasački listić kada bude prozvan.

(7) Rezultat glasovanja utvrđuje se na temelju pregledanih glasačkih listića.

(8) Ako nakon tajnog glasovanja,u prvom krugu glasovanja, ni jedan od prijedloga ne dobije potreban broj glasova ide se u drugi krug glasovanja. U drugi krug ulaze samo dva prijedloga koji su u prvom krugu dobili najveći broj glasova, odnosno drugi prijedlozi koji su dobili isti broj glasova kao i drugi prijedlozi.

(9) Ako u drugom krugu glasovanja niti jedan prijedlog ne dobije potreban broj glasova, glasovanje se još jednom ponavlja. U treći krug ulaze samo dva prijedloga koji su u drugom krugu dobili najveći broj glasova, odnosno isti broj glasova kao drugi prijedlozi.

(10) Ako i u trećem krugu glasovanja ni jedan prijedlog ne dobije potreban broj glasova postupak predlaganja novih prijedloga se ponavlja.

(11) Ako se u prva tri kruga glasovalo o kandidatima za tijela Zajednice koje bira Skupština u postupku novog predlaganja kandidata ne mogu se isticati osobe koje su bile predložene u prvom izbornom krugu.

Članak 45.

(1) Skupštinu saziva predsjednik:

 1. Kada prosudi da je potrebno sazvati Skupštinu,
 2. Na temelju zaključka Izvršnog odbora,
 3. Na zahtjev najmanje jedne polovine od ukupnog broja članica Skupštine,

(2) Poziv za Skupštinu sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima za Skupštinu dostavljaju se zastupnicima najmanje 7 dana prije održavanja Skupštine, a u iznimnim situacijama rok za dostavljanje materijala može biti kraći, ali ne manji od 3 dana uz obrazloženje istog.

(3) U izuzetnim situacijama predsjednik može sazvati Skupštinu u kraćim rokovima.

Članak 46. 

(1) Izvanrednu sjednicu Skupštine predsjednik na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne polovine od ukupnoga broja članica Zajednice. 

(2) U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. 

(3) Ako predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 60 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvat će je predlagatelji. 

(4) Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

(5) U slučaju isteka mandata tijelima Zajednice koja su ovlaštena sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine saziva osoba ovlaštena za zastupanje ili jedna polovina od ukupnog broja članica Zajednice.

Članak 47.

(1) Radom Skupštine rukovodi predsjednik Zajednice. 

(2) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Zajednice, radom Skupštine rukovodi potpredsjednika Zajednice. 

(3) Potpredsjednik, kada zamjenjuje predsjednika, ima sva prava, dužnosti i ovlaštenja kao i predsjednik.

Članak 48. 

Rukovodeći sjednicom Skupštine, predsjednik, odnosno osoba koja ga zamjenjuje, ima sljedeća prava i dužnosti:

 1. utvrđuje postojanje kvoruma prozivkom ili brojanjem glasova,
 2. predlaže dnevni red i prima prijedloge za izmjenu i dopunu dnevnog reda te nakon glasovanja proglašava utvrđeni dnevni red,
 3. daje i oduzima riječ zastupnicima i ostalim nazočnima koji žele sudjelovati u raspravi,
 4. skrbi o tome da se diskutanti ne udaljavaju od predmeta rasprave,
 5. rukovodi glasovanjem o prijedlogu odluke i objavljuje rezultate glasovanja,
 6. skrbi o pravilnom formuliranju svih odluka, zaključaka i drugih akata koji se donose na sjednici,
 7. skrbi da svi akti doneseni na sjednici budu sukladni Statutu, odlukama Skupštine i drugim aktima Zajednice,
 8. skrbi o pravilnom vođenju zapisnika sjednice,
 9. skrbi o redu na sjednici, te ako ne može održati red na sjednici određuje kraći ili duži prekid sjednice i odlučuje o nastavku iste.

Članak 49.

(1) U radu Skupštine, za pojedinu sjednicu, mogu sudjelovati ovlašteni zamjenici predstavnika. 

(2) U radu Skupštine, kao gosti, mogu sudjelovati predstavnici športskih i državnih tijela te drugih organizacija, ali bez prava odlučivanja. 

(3) Predstavnike određenih organizacija i tijela iz stavka 2. ovog članka na Skupštinu poziva predsjednik.

Članak 50.

  U upravljanju poslovima Zajednice, Skupština je nadležna: 

 1. donositi Statut, njegove izmjene i dopune te Poslovnik o radu Skupštine; 
 2. usvaja smjernice i programe poticanja i promicanja sporta za područje djelovanja Sportske zajednice sukladno aktima strateškog planiranja razvoja sporta na nacionalnoj razini, odnosno nacionalnom strategijom razvoja sporta i nacionalnim planom razvoja sporta te strateškim dokumentima donesenim na područnoj (regionalnoj) i gradskoj razini, 
 3. utvrđivati politiku i programsku orijentaciju Zajednice; 
 4. donositi kriterije za programiranje i dodjelu financijskih sredstava, objedinjavati i usklađivati programe športa, utvrđivati prijedlog programa javnih potreba u sportu i skrbiti o njegovom ostvarenju; 
 5. donositi financijski plan i završni račun; 
 6. imenovati i razrješavati tajnika;
 7. usvajati izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu; 
 8. odlučivati o primanju u punopravno članstvo i prestanku članstva u Zajednici; 
 9. odlučivati o udruživanju u Športsku zajednicu Županije i druge oblike povezivanja sportskih udruga; 
 10. odlučivati o stjecanju nekretnina, prodaji ili prijenosu na druge osobe; 
 11. davati mišljenje o mreži sportskih objekata, odnosno planiranju izgradnje sportskih građevina na svom području; 
 12. davati prethodno mišljenje u slučaju prenamjene površine planirane za javnu sportsku građevinu, uklanjanja ili prenamjene javne športske građevine za namjene koje nisu sportske djelatnosti; 
 13. razmatrati aktualna pitanja iz rada Zajednice, zauzimati stavove, te donositi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti; 
 14. birati i razrješavati predsjednika, potpredsjednike, Izvršni odbor i Nadzorni odbor; 
 15. imenovati i opozivati likvidatora; 
 16. odlučivati o vrstama nagrada i priznanja, kao i kriterijima za njihovu dodjelu; 
 17. proglašavati počasne članove Zajednice; 
 18. odlučivati o statusnim promjenama, promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada Zajednice i raspodjeli preostale imovine sukladno zakonu; 
 19. obavljati i druge poslove iz svog djelokruga, ukoliko ovim Statutom ili odlukom Skupštine nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela,
 20. Bira i opoziva zastupnike u županijskoj skupštini

Članak 51.

(1) O radu Skupštine vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik vodi na početku sjednice izabrani zapisničar.

(3) Zapisnik sadrži sljedeće podatke:

 1. redni broj sjednice,
 2. mjesto, datum i sat održavanja sjednice,
 3. imena nazočnih zastupnika,
 4. imena nenazočnih zastupnika s napomenom jesu li nenazočni opravdano ili ne,
 5. imena ostalih osoba koje su nazočne sjednici,
 6. ime predsjednika ili osobe koja predsjeda sjednici,
 7. ime zapisničara,
 8. prihvaćeni dnevni red sjednice,
 9. sažeti prikaz rada Skupštine o svakoj pojedinoj točki dnevnog reda (ime osobe koja je dala uvodno izlaganje i imena osoba koje su sudjelovale u raspravi),
 10. rezultate glasovanja,
 11. formulacija odluka i zaključaka o svakoj točki dnevnog reda,
 12. vrijeme završetka sjednice.

(4) Zapisnik potpisuje predsjednik Skupštine i zapisničar, a zapisnik sa izborne sjednice i dva ovjerovitelja zapisnika.

(5) Primjerak zapisnika i odluke Skupštine čuvaju se zajedno s ostalom dokumentacijom sjednice u arhivi Zajednice.

(6) Tekst akta koji je izglasan unosi se u integralnom obliku u zapisnik sjednice ili se prilaže zapisniku.

(7) Svaka osoba koja ima opravdani interes može tražiti dozvolu za uvid u zapisnik, kao i izvod iz zapisnika. O zahtjevu za izvod iz zapisnika odluku donosi tajnik. Izvod iz zapisnika izdaje tajnik.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 52.

(1) Izvršni odbor je izvršno i upravno tijelo Zajednice koje između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima Zajednice. 

(2) Članovi Izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti u radu Izvršnog odbora.

(3)  Za člana Izvršnog odbora ne može biti birana osoba koja ima  zapreke iz članka 113. Zakona  o sportu.

(4) Izvršni odbor predstavlja zajednicu.

Članak 53.

(1) Izvršni odbor ima 5 članova.

(2) Potpredsjednik i članovi Izvršnog odbora Zajednice biraju se na prijedlog predsjednika iz redova predstavnika u Skupštini na vrijeme od četiri godine. 

(3) Predsjednik Zajednice je član Izvršnog odbora po položaju.

Članak 54.

(1) Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik.

(2) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, radom Izvršnog odbora rukovodi potpredsjednik ili član Izvršnog odbora kojeg ovlasti predsjednik.

Članak 55. 

(1) Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jedan put u tri mjeseca.

(2) Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik.

(3) Sjednica Izvršnog odbora može se održati elektronskim putem, u viber grupi ili u nekoj od on-line aplikacija na način da se natpolovična većina članova Izvršnog odbora izjasni  o predloženim točkama Dnevnog reda do unaprijed definiranog roka.

Naročito se to odnosi na opravdane slučajeve kada hitno treba riješiti pitanja, a koja su u njihovim nadležnostima, a od iznimne su važnosti te svako njihovo odgađanje može načiniti štetu ZŠU-a grada Donjeg Miholjca i njezinim članicama. 

Tajnik vodi i arhivira Zapisnik elektroničkog zasjedanja Izvršnog odbora.

Članak 56. 

(1) Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine njegovih članova. 

(2) Izvršni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova. 

(3) Izvršni  odbor donosi odluke javnim glasovanjem.

Članak 57.  

(1) Članovi Izvršnog odbora su odgovorni Skupštini za svoj osobni i zajednički rad. 

(2) Skupština u ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini.

(3) Skupština može opozvati Izvršni odbor ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj Statut ili politiku koju je utvrdila Skupština ili nije izvršio odluke Skupštine. 

(4) Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ako ocijeni da postupa protivno ovom Statutu ili ne provodi politiku koju je utvrdila Skupština ili ne izvršava odluke Skupštine ili Izvršnog odbora. 

(5) Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su i izabrani.

(6) Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti najmanje jedna polovina od ukupnoga broja predstavnika u Skupštini, odnosno predsjednik.

Članak 58.

Izvršni odbor: 

 1. Utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata što ih donosi Skupština;
 2. Priprema materijale o kojima će odlučivati Skupština;
 3. Bira i opoziva predstavnike u tijela organizacija u čijem radu sudjeluju i predstavnici Zajednice;
 4. Razmatra rad zastupnika Zajednice u Županijskoj zajednici i drugim organizacijama; 
 5. Predlaže Skupštini imenovanje tajnika; 
 6. Organizira rad i djelovanje Zajednice između sjednica Skupštine;
 7. Provodi ili osigurava provođenje odluka Skupštine;
 8. Donosi akte kojima se osigurava uredno poslovanje i izvršavanje programa Zajednice ako ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost Skupštine;
 9. Utvrđuje prijedlog kriterija za programiranje i dodjelu financijskih sredstava te prijedlog objedinjenog i usklađenog programa javnih potreba u sportu;
 10. Utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa Zajednice;
 11. Izvršava financijski plan Zajednice i u okviru financijskog plana odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava;
 12. Upravlja pokretnim i nepokretnim stvarima Zajednice i odlučuje o njima;
 13. Imenuje predsjednike i članove stalnih i povremenih radnih tijela Zajednice;
 14. Obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, drugim aktom Zajednice ili koje mu povjeri Skupština;
 15. Rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom, s tim što o tome izvještava Skupštinu na njenoj narednoj sjednici.

PREDSJEDNIK

Članak 59.

(1) Za predsjednika može biti birana osoba iz redova zastupnika u Skupštini čiju kandidaturu istakne najmanja jedna polovina zastupnika od ukupnog broja zastupnika u Skupštini.

(2) Mandat predsjednika traje 4 godine i može biti ponovno biran.

(3) Predsjednik je odgovoran za svoj rad Skupštini i Izvršnom odboru.

(4) Za predsjednika ne može biti birana osoba koja ima  zapreke iz članka 113. Zakona  o sportu i članka 19. stavci 2. i 3. Zakona o udrugama.

Članak 60.

Predsjednik:

 1. Rukovodi radom Zajednice,
 2. Saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,
 3. Brine o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine i Izvršnog odbora,
 4. Potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor,
 5. Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga
 6. Obavlja i druge  poslove koje mu povjeri Skupština ili Izvršni odbor.

Članak 61.

Predsjedniku u njegovom radu pomaže potpredsjednik, koji ga zamjenjuje u slučaju njegove spriječenosti.

Članak 62.

Predsjedniku Zajednice može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran: 

– na vlastiti zahtjev, 

– u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 6 mjeseci te 

– opozivom.

Članak 63.

(1) Do opoziva Predsjednika Zajednice može doći zbog razloga navedenih u članku 25. st. 2. ovog Statuta 

(2) Postupak za opoziv Predsjednika može se pokrenuti na zahtjev najmanje jedne polovine od ukupnoga broja članova Zajednice. 

(3) O zahtjevu za opoziv Predsjednika raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta. 

(4) Predsjednik bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom svih članova Zajednice.

Članak 64.

(1) U slučaju prestanka mandata Predsjednika Zajednice prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Zajednice. 

(2) U slučaju opoziva Predsjednika na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Predsjednik za preostali dio mandata.

TAJNIK

Članak 65.

(1) Tajnik je izvršni organ Zajednice.

(2) Tajnika imenuje Skupština Zajednice natpolovičnom većinom svih članica udruge.

(3) Tajnik poslove obavlja profesionalno.

(4) Za tajnika ne može biti birana osoba koja ima  zapreke iz članka 113. Zakona o sportu i članka 19. stavci 2. i 3. Zakona o udrugama.

Članak 66.

Za tajnika može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. visoka ili viša stručna sprema,
 2. 5 godina radnog iskustva.

Članak 67.

(1) Tajnik je samostalan u svom radu.

(2) Za svoj rad tajnik je odgovoran Skupštini, Izvršnom odboru i predsjedniku.

Članak 68.

(1) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Izvršni odbor.

Članak 69.

Tajnik obavlja slijedeće poslove:

 1. Obavlja stručne poslove za Zajednicu,
 2. Brine i poduzima mjere za ostvarivanje utvrđenog plana i programa Zajednice,
 3. Brine za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza Zajednice,
 4. Zastupa zajednicu u svim poslovima,
 5. Rukovodi radom stručne službe Zajednice,
 6. Naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Zajednice na temelju financijskog plana i odluka Zajednice,
 7. Pomaže u radu predsjedniku Zajednice i predsjednicima drugih tijela,
 8. Odgovara za pravodobnu pripremu sjednica Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela,
 9. Brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela,
 10. Brine o osiguranju javnosti rada Zajednice i poslovima informiranja,
 11. Obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Izvršnog odbora ili predsjednika.

Članak 70.

(1) Mandat tajnika traje do razrješenja.

(2) Tajnik može biti razriješen dužnosti ako svojim radom svjesno povrijedi Ustav, zakone, Statut i druge akte Zajednice, zbog čega nastanu štetne posljedice za Zajednicu, ako neosnovano odbija izvršavati odluke Skupštine i Izvršnog odbora te zbog nezakonitog rada i zlouporabe dužnosti.

(3) O razrješenju tajnika odlučuje Skupština Zajednice natpolovičnom većinom svih članica Zajednice, a na prijedlog povjerenstva koje imenuje sa zadaćom utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za razrješenje.

(4) Inicijativu za razrješenje mogu dati predsjednik, Izvršni odbor ili najmanje polovina zastupnika od ukupnoga broja zastupnika u Skupštini.

Članak 71.

(1) Tajnik može biti razriješen dužnosti i na vlastiti pismeni zahtjev.

(2) U slučaju da se tajnik razrješava dužnosti na vlastiti zahtjev, Skupština Zajednice može ga razriješiti odmah ili najkasnije u roku od 1 mjeseca do podnošenja zahtjeva.

NADZORNI ODBOR

Članak 72.

(1) Nadzorni odbor vrši nadzor nad financijskim poslovanjem Zajednice.

(2) Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana, koje bira Skupština iz redova zastupnika u Skupštini koji nisu članovi Izvršnog odbora ili iz redova javnih i stručnih djelatnika u sportu koji nisu zastupnici u Skupštini.

(3) Prijedloge za članove Nadzornog odbora daju zastupnici u Skupštini.

(4) Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.

(5) Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine i mogu biti ponovno birani.

Članak 73.

Nadzorni odbor:

 1. Nadzire zakonitost u financijskom poslovanju Zajednice,
 2. Nadzire izvršavanje ugovornih i drugih obveza,
 3. Prati i analizira ostvarivanje financijske politike i financijskog plana Zajednice.

RADNA TIJELA

Članak 74.

(1) Izvršni odbor u izvršavanju svojih poslova i zadaća može osnivati stalna ili povremena radna tijela ili za pojedine poslove i zadaće imenovati pojedinu stručnu osobu.

(2) Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se sastav, zadaće, ovlaštenja, način rada i trajanje mandata tih tijela.

(3) Članovi radnih tijela odgovorni su za svoj rad Izvršnom odboru i predsjedniku.

(4) Radi sustavnog poticanja i promicanja pojedinog športa i usklađivanja aktivnosti športskih udruga tog športa na području grada Donjeg Miholjca može se u sustavu Zajednice organizirati odbor – komisija (zamjena za granske saveze) za taj šport, ako na području grada Donjeg Miholjca djeluje najmanje 3 sportske udruge tog sporta.

(5) Na radno tijelo i odbor (komisiju) za pojedini sport ne može se prenijeti nadležnost odlučivanja o pitanjima koja su ovim Statutom povjerena Skupštini i Izvršnom odboru.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 75.

(1) Zajednica ostvaruje sredstva za rad i izvršavanje svojih ciljeva i zadaća od:

 1. Dotacija iz proračuna grada Donjeg Miholjca,
 2. Prihoda od imovine i prava,
 3. Prihoda od publikacije koje izdaje Zajednica,
 4. Drugih izvora prihoda u skladu sa zakonom.

(2) Sredstva iz proračuna grada Donjeg Miholjca strogo su namjenska i mogu se koristiti isključivo za poslove i zadaće prihvaćene programom javnih potreba u sportu.

(3) Zajednica u provedbi programa raspolaže sa sredstvima namijenjenim za javne potrebe u sportu u gradu Donjem Miholjcu. Zajednica podnosi izvješća o izvršenju programa javnih potreba i utrošku sredstava nadležnim tijelima grada Donjeg Miholjca.

Članak 76.

(1) Financijskim planom vrši se raspored sredstava za pojedine namjene i vrednovanje programa sportskih udruga, članica zajednice, prema kriterijima vrednovanja sportskih programa prihvaćenih od strane Zajednice, odnosno pobliže usmjeravanje i raspodjela sredstava za pojedine programske zadaće, djelatnosti i nositelje.

(2) Usvojeni financijski plan može se tijekom godine prema potrebi mijenjati. Izmjene financijskog plana obavljaju se po postupku propisanom za donošenje financijskog plana.

(3) Sredstva odobrena zajednici iz proračuna za realizaciju utvrđenih programa zajednica usmjerava neposrednim izvršiteljima programa na osnovu utvrđenih kriterija za vrednovanje športskih programa sportskih udruga, članica Zajednice.

(4) Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je tajnik.

(5) Godišnji financijski izvještaj Sportske zajednice, usvaja Skupština i predaje se

 Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za

 zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, a javno se objavljuju putem Registra

 neprofitnih organizacija.

Članak 77.

(1) Zajednica može stjecati nepokretne i pokretne stvari.

(2) Skupština donosi odluku o stjecanju nekretnina, kao i odluku o prodaji ili prijenosu nekretnina na drugu osobu.

(3) Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu osobu i davanju u zakup pokretnih stvari, kao i o davanju u zakup nekretnina.

PRESTANAK POSTOJANJA ZAJEDNICE I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 78.

Zajednice prestaje djelovati u slučajevima propisanim zakonom.

Članak 79.

(1) U slučaju prestanka Zajednice imovina Zajednice prelazi u vlasništvo udruge koja nastavlja djelatnost na razvoju športa na području grada Donjeg Miholjca.

(2) Ukoliko se u slučaju iz stavka 1. ovog članka ne može provesti postupak predaje imovine, preostalu imovinu stječe Grad Donji Miholjac. 

(3) U slučaju prestanka postojanja Zajednice, imovina se ne može dijeliti osnivačima, članovima, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

IMENOVANJE I OPOZIV LIKVIDATORA ZAJEDNICE

Članak 80.

(1) Likvidator je fizička ili pravna osoba koju na prijedlog Izvršnoga odbora imenuje Skupština Zajednice i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga. 

(2) Osoba koja se bira za likvidatora Sportske zajednice treba imati potrebnu stručnost i iskustvo, s obzirom na nadležnosti likvidatora te ne smije imati zapreke iz članka 19. stavci 2. i 3. Zakona o udrugama.

(2) Likvidator ne mora biti član Zajednice.

(3) Postupak likvidacije provodi se u slučajevima propisanima Zakonom o udrugama. 

(4) Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje Zajednice. 

(5) Likvidator se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Zajednice do okončanja postupka likvidacije.

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR ZAJEDNICE

Članak 81.

(1) Ako postoji spor između članova Zajednice koji otežava ili onemogućava rad Zajednice te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Zajednice dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.

(2) Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Zajednice spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

Članak 82.

(1) Članovi Zajednice u svim poslovima od interesa i značaja za Zajednicu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Zajednice. 

(2) U obavljanju djelatnosti Zajednice članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Zajednice. 

Članak 83.

U slučaju da su privatni interesi člana Zajednice u suprotnosti s interesom Zajednice ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Zajednice u obavljanju djelatnosti Zajednice, član Zajednice koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Izvršni odbor i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKIH POSLOVA ZAJEDNICE

Članak 84.

(1) Stručne i administrativne poslove za Zajednicu obavljaju osobe zaposlene u Zajednici.

(2) Za obavljanje pojedinih administrativnih, stručnih i drugih poslova, kao i financijskog poslovanja Izvršni odbor Zajednice može odrediti stručnu službu ili stručnu osobu za pojedine poslove. Ovi poslovi ugovaraju se ugovorom o djelu ili autorskim honorarom, a ugovara ih tajnik.

NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 85.

(1) Zajednica može ustanoviti i dodjeljivati nagrade i priznanja organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u razvoju i unapređenju športa.

(2) Vrsta nagrada i priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele utvrđuje Izvršni odbor svojim aktom.

Članak 86.

(1) Zajednica može pojedinca izuzetno zaslužnog za razvitak sporta proglasiti počasnim članom Zajednice.

(2) Uvjeti i način izbora počasnog člana Zajednica uređuje s aktom kojeg donosi Izvršni odbor.

NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

Članak 87.

(1) Inicijativa za donošenje, te izmjene i dopune Statuta i drugih akata mogu dati:

 1. Skupština,
 2. Izvršni odbor,
 3. Predsjednik,
 4. Nadzorni odbor,
 5. Članica zajednice.

(2) Nacrt akta iz stavka 1. ovog članka priprema Izvršni odbor i dostavlja članicama Zajednice da u roku od 20 dana po primitku nacrta dostave svoja mišljenja i primjedbe.  

(3) Razmotrivši dospjele primjedbe i mišljenja, Izvršni odbor utvrđuje prijedlog akta.

Članak 88.

(1) Statut donosi Skupština natpolovičnom većinom svih zastupnika u Skupštini.

(2) Ostali akti koje donosi Skupština, donose se većinom glasova prisutnih zastupnika.

(3) Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku za njihovo donošenje.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 89.

Svi opći akti Zajednice uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od 180 dana od njegovog stupanja na snagu.

Članak 90.

(1) Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

(2) Tumačenje drugih akata Zajednice daje Predsjednik.

Članak 91.

Članice Zajednice uskladit će svoje akte s odredbama ovog Statuta u zakonskom roku.

Članak 92.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut od 15. prosinca 2006. godine, ovjeren od Ureda za opću upravu Osječko-baranjske županije, ispostava Donji Miholjac, KLASA: UP/I-230-02/07-02/1, UBROJ: 2158-12-04/1-06-2. te Izmjene i dopune Statuta od 29. travnja 2014. godine ovjeren od Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Službe za opću upravu, Ispostava Donji Miholjac KLASA: UP/I-230-02/14-02/17, URBROJ: 2158-12-03/1-14-2.

Članak 93.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Donji Miholjac,  _______________.                               

Predsjednik ZŠU-a

Grada Donjeg Miholjca:

Tatjana Kolarić 

Povezane objave