NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA DONJEG MIHOLJCA U 2022. GODINI

Na temelju Statuta Športske zajednice Grada Donjeg Miholjca, članka 32. i 33. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14., 70/17 i 98/19), a u svezi s člankom 76. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06., 150/08., 124/10., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16. i 98/19), Izvršni odbor na sastanku održanom 27.01.2022. godine donio je odluku kojom raspisuje 

NATJEČAJ

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

GRADA DONJEG MIHOLJCA U 2022. GODINI 

I.

Športska zajednica Grada Donjeg Miholjca poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba u športu da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za promicanje športa u zajednici. 

II.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program/projekt za sljedeća prioritetna područja: 

1. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata 

2. sportskih programa, domaćih i međunarodnih natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša

3. djelovanje športskih udruga

4. ostali programi 

III.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 1.300.000,00 kuna. 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 3.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 300.000,00 kuna. 

IV.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata počinje 31.01.2022.godine., tj. od objave natječaja, a završava 16.03.2022.godine. 

V.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program /projekt u okviru ovog Natječaja. 

Ista udruga može biti partner na više projekata unutra prioritetnih područja Natječaja.

Prijavu programa/projekata na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja je programski usmjerena na rad u području promicanja športa što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima  o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Športskoj zajednici Grada Donjeg Miholjca te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

VI. 

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez. 

VII.

Pravo podnošenja prijedloga na Natječaj imaju članovi Športske zajednice Grada Donjeg Miholjca koje obavljaju djelatnost iz područja športa. 

Prijave programa se podnose u pisanom obliku, na službenim obrascima Športske zajednice Grada Donjeg Miholjca, koji su dostupni na mrežnim stranicama Športske zajednice Grada Donjeg Miholjca. 

Natječajna dokumentacija predaje se u prostorijama Športske zajednice Grada Donjeg Miholjca, osobno ili putem pošte u zatvorenoj kuverti sa naznakom „Ne otvarati – natječaj za financiranje javnih potreba u području sporta Grada Donjeg Miholjca za 2022.godinu“, zaključno sa 16.03.2022.godine. 

VIII.

Prijedlozi programa koji ne budu predani s potpunim podacima, prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku, nisu unutar područja djelatnosti raspisanih Natječajem, odnosno ne udovolje navedenim uvjetima neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba Grada Donjeg Miholjca u području športa za 2022.godinu, kao ni prijedlozi programa/projekata koji u 2022.godini nisu izvršili preuzete ugovorne obveze do datuma podnošenja prijave. 

IX. 

Javni Natječaj se objavljuje na službenim internet stranicama Športske zajednice Grada Donjeg Miholjca te sredstvima javnog priopćavanja. 

Donji Miholjac, 31.01.2022. godine           
                                                                                                                                PREDSJEDNICA:

Tatjana Kolarić, prof.

Povezane objave